Tomasz Gawliczek

radca prawny

Pokaż adres e-mail
Udostępnij:

Tomasz Gawliczek jest radcą prawnym specjalizującym się w sprawach z zakresu prawa autorskiego i praw pokrewnych, ochrony baz danych, zwalczania nieuczciwej konkurencji, a także w sprawach z obszaru prawa karnego gospodarczego.

Zgromadził bogate doświadczenie zawodowe w zakresie procesów sadowych w sprawach cywilnych i karnych, szczególnie w dziedzinie naruszeń praw wyłącznych. Sporządza kompleksowe opinie dotyczące m.in. ochrony dóbr osobistych, wizerunku oraz ochrony programów komputerowych. Występuje przed sądami powszechnymi w postępowaniach karnych w charakterze pełnomocnika oskarżycieli posiłkowych oraz oskarżycieli prywatnych. Doradza również w sprawach dotyczących karnoprawnej ochrony obrotu gospodarczego.

Obecnie przygotowuje rozprawę doktorską z zakresu prawa karnego gospodarczego. Jest autorem publikacji naukowych, które koncentrują się na aktualnych i dotychczas nieporuszanych w literaturze zagadnieniach prawnokarnej ochrony przedmiotów własności przemysłowej. Publikował w monografiach i uznanych czasopismach naukowych, a jego artykuły naukowe są cytowane w cenionych wydawnictwach komentarzowych. Występuje jako autor licznych artykułów prasowych dotyczących prawa własności intelektualnej. Posiada bogate doświadczenie dydaktyczno-szkoleniowe zdobyte m.in. na wrocławskich uczelniach wyższych.

Kluczowe doświadczenia
 • opiniował możliwość naruszenia praw sui generis do baz danych udostępnianych na stronach banków poprzez ich pobieranie i zaszeregowanie za pośrednictwem stworzonego w tym celu oprogramowania komputerowego, a następnie ich komercyjne udostępnianie
 • współprowadził precedensową sprawę karną patentową, która zakończyła się uniewinnieniem oskarżonego przez Sąd II instancji wskutek uznania decyzji wydanej w postępowaniu spornym o unieważnienie patentu jako jednej z kluczowych okoliczności przesądzających o odpowiedzialności karnej
 • opracował wytyczne dla partnerów biznesowych instytucji infrastrukturalnej polskiego sektora bankowego dotyczące rynkowego używania oznaczeń produktów bankowych chronionych prawami wyłącznymi
 • tworzył szereg kompleksowych umów licencyjnych dotyczących autorskich praw majątkowych, w tym do software’u w postaci aplikacji webowych, umów na korzystanie z know-how, m.in. w zakresie prac badawczo-rozwojowych, a także specjalistycznych umów NDA, np. mających za przedmiot udostępnienie prototypowej technologii zabezpieczania środków płatniczych na rzecz instytucji sektora bankowego
 • reprezentował jednego z liderów polskiego rynku sprzedaży armatury i wyposażenia łazienkowego w postępowaniu sądowym z zakresu zwalczania nieuczciwej konkurencji dotyczącym ochrony oznaczenia odróżniającego
 • przeprowadził szereg specjalistycznych szkoleń z zakresu prawnoautorskiej ochrony software’u zarówno dla instytucji publicznych jak i pomiotów prywatnych, w tym dla wiodącej europejskiej spółki działającej w sektorze technologii lotniczych i kosmicznych
 • Uniwersytet Wrocławski, Pracownia Nauczania Prawa w Językach Obcych, kurs prawniczego języka hiszpańskiego
 • Polska Izba Rzeczników Patentowych, aplikacja rzecznikowska
 • Okręgowa Izba Radców Prawnych we Wrocławiu, aplikacja radcowska
 • Uniwersytet Jagielloński, Wydział Prawa i Administracji, studia podyplomowe: Prawo własności intelektualnej
 • Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, stacjonarne studia doktoranckie nauk prawnych
 • Uniwersytet Wrocławski, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii, Prawo
 • angielski
 • hiszpański