Prawo budowlane i ochrona zabytków

Udostępnij:

Przygotowujemy i opiniujemy umowy związane z sektorem budowlanym, w tym w szczególności umowy o prace projektowe, umowy o roboty budowlane, umowy o nadzór autorski, umowy o sprawowanie nadzoru inwestorskiego, umowy podwykonawcze. Wspieramy w toku negocjacji warunków umów, organizacji konkursów i przetargów dotyczących wyłonienia generalnego wykonawcy procesu budowlanego.

Oferujemy usługi w zakresie doradztwa związanego z zawarciem, realizacją kontraktów budowlanych. Zapewniamy wsparcie architektoniczne oraz wsparcie doświadczonych rzeczoznawców.Reprezentujemy wykonawców i inwestorów w postępowaniach administracyjnych w procesie budowlanym, w szczególności w postępowaniu o uzyskanie pozwoleń i zezwoleń oraz decyzji administracyjnych. Doradzamy wykonawcom i inwestorom w zakresie roszczeń dotyczących wykonania umów, gwarancji, rękojmi.Oferujemy pełną obsługę prawną w sporach dotyczących realizacji umów budowlanych a także w postępowaniach administracyjnych, w tym sądowo-administracyjnych. Prowadzimy spory dotyczące wynagrodzeń za roboty budowlane lub roboty dodatkowe.

Prowadzimy obsługę prawną inwestorów i deweloperów – przygotowujemy umowy o prace projektowe i o nadzór autorski, o obsługę geodezyjną, o generalne wykonawstwo inwestycji, umowy deweloperskie, a także umowy przeniesienia praw do nieruchomości.Reprezentujemy klientów przed organami administracji publicznej, sądami administracyjnymi, sądami powszechnymi, arbitrażowymi, w rozmowach ugodowych, w tym w sprawach o uzyskanie lub zaskarżenie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na budowę, etc.

Współpracując z architektami specjalizujmy się w pracach budowlanych realizowanych w budynkach zabytkowych, zapewniamy obsługę prawną przy realizacji inwestycji w tego typu budynkach. Prowadzimy postępowania w sprawie uzyskania odpowiednich zgód i zezwoleń konserwatora zabytków, reprezentujemy Mocodawców w postępowaniach administracyjnych i sądowo-administracyjnych.

Zapewniamy udział, specjalistów i rzeczoznawców do spraw: przepisów przeciwpożarowych, konserwacji zabytków, nadzoru, odbioru technicznego i kierowania pracami budowlanymi, archeologii, jak również rzeczoznawców budowlanych.

Zakres naszych usług w specjalizacji Prawo budowlane obejmuje m.in.

 • doradztwo i reprezentację inwestorów i wykonawców w toku postępowań administracyjnych i sądowych związanych z procesem budowlanym,- przygotowywanie, opiniowanie i negocjowanie umów o roboty budowlane, umów buduj-eksploatuj-przekaż oraz innych umów i dokumentów związanych z procesem budowlanym,
 • uzyskiwanie zezwoleń administracyjnych niezbędnych do prowadzenia i realizacji planów inwestycyjnych, m.in. pozwoleń na budowę, warunków zabudowy, decyzji środowiskowych,
 • przygotowywanie analiz przedrealizacyjnych oraz pełnej dokumentacji projektowej,
 • doradztwa przy pozyskiwaniu finansowania na inwestycję budowlaną. zakres naszych usług w specjalizacji Prawo ochrony zabytków obejmuje m.in- opracowywanie specjalistycznych opinii dotyczących waloryzacji obiektów zabytkowych oraz przedmiotu i zakresu ich ochrony (architektura, archeologia);
 • przygotowywanie analiz historyczno-konserwatorskich, badań i dokumentacji obiektów zabytkowych (zabytki nieruchome);
 • przygotowywanie opinii dotyczących możliwości oraz ewentualnego sposobu realizacji prac projektowych przy obiektach zabytkowych, programy prac konserwatorskich;
 • analizę nieruchomości objętych ochroną konserwatorską pod kątem inwestycyjnym (przebudowy, rozbudowy, zmiana sposobu użytkowania);
 • opracowywanie propozycji wytycznych konserwatorskich jako wyniku analiz historyczno-konserwatorskich wraz z koncepcjami projektowymi, pomoc w uzyskaniu wytycznych konserwatorskich i prowadzenie uzgodnień oraz pozwoleń dla obiektów zabytkowych;
 • przygotowywanie projektów architektoniczno-budowlanych dla obiektów zabytkowych wraz z programem prac konserwatorskich;
 • reprezentowanie i pomoc Inwestorską w postępowaniu administracyjnym dotyczącym obiektów zabytkowych;
 • analizę zasadności wpisu lub wykreślenia z rejestru zabytków, prowadzenie postępowania odwoławczego dla obiektów zabytkowych.

Dorota Rzążewska

radca prawny | partner zarządzający