Tajemnice przedsiębiorstwa chronimy staranniej

26 listopada 2018
Udostępnij:

4 września 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji wprowadzająca nową definicję tajemnicy przedsiębiorstwa. Firmy zostały zobowiązane do staranniejszej ochrony swoich sekretów.

Nowelizacja ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji określa tajemnicę przedsiębiorstwa jako informacje techniczne, technologiczne i organizacyjne przedsiębiorstwa. Informacje te jako całość lub we fragmentach nie są powszechnie znane i łatwo dostępne, dlatego posiadają wartość gospodarczą. Ponadto właściciel informacji musi podejmować odpowiednie, aktywne działania w celu utrzymania ich poufności. Dotychczas wymagane były „niezbędne działania”, czyli na przykład po prostu określenie informacji jako „poufnych”. Obecnie od przedsiębiorcy oczekuje się „dochowania należytej staranności” przy zapewnieniu ochrony tajemnicy przedsiębiorstwa, co oznacza podjęcie dodatkowych kroków w celu jej zabezpieczenia, takich jak prowadzenie szkoleń wśród pracowników uświadamiających im, jakiego rodzaju informacje firma uznaje za poufne.

Ustawa określa też, czym jest czyn nieuczciwej konkurencji. Do tej pory tylko przekazywanie, ujawnianie lub wykorzystanie cudzych informacji było zagrożone sankcjami, o ile naruszało interes przedsiębiorcy. Obecnie, zgodnie z nowelizacją ustawy, samo pozyskanie poufnych danych jest czynem nieuczciwej konkurencji, szczególnie jeśli miało ono miejsce bez zgody uprawnionego i wynika z nieuprawnionego dostępu, przywłaszczenia, kopiowania dokumentów, przedmiotów, materiałów, substancji, plików elektronicznych obejmujących te informacje lub umożliwiających wnioskowanie o ich treści.

Istotną zmianą wprowadzoną przez nowelizację ustawy jest ochrona informacji jako całości lub w szczególnym zestawieniu i zbiorze ich elementów. W założeniu ma to ukrócić przejmowanie chronionych jako tajemnica przedsiębiorstwa zbiorów informacji, takich jak listy klientów lub wypracowywane czasami latami sposoby kalkulacji ceny produktu.

Przed nowelizacją pracownik, który miał dostęp do tajemnicy przedsiębiorstwa, był zobowiązany do jej nieujawniania maksymalnie przez 3 lata po zakończeniu współpracy z właścicielem poufnych informacji. Zgodnie z obecnie obowiązującą ustawą pracownik może zostać zobowiązany do zachowania poufności bezterminowo chyba, że informacja zostanie ujawniona.

Ustawa poszerzyła też katalog sankcji za dokonanie czynu nieuczciwej konkurencji polegającego na naruszeniu tajemnicy przedsiębiorstwa. Naruszający może zostać zobowiązany między innymi do zapłaty odszkodowania, ale też podania treści wyroku do wiadomości publicznej.

Więcej informacji: tutaj.