Prawo karne gospodarcze

Udostępnij:

Specjalizujemy się w sprawach z zakresu prawa karnego gospodarczego, które – w odróżnieniu od spraw kryminalnych – wymagają nie tylko biegłej znajomości systemu norm prawa karnego, ale również umiejętności ich powiązania z przepisami bazowymi w danej dziedzinie prawa.

White collar crimes, jak nazywane są przestępstwa skierowane przeciwko obrotowi gospodarczemu, obejmują w chwili obecnej regulacje o niezwykle szerokim stopniu zróżnicowania, od kodeksowych przestępstw na szkodę wierzycieli czy managerskiej niegospodarności, przez normy prawa karnego skarbowego, aż po szereg przepisów karnych zawartych w ustawach szczegółowych.

Członkowie zespołu prawa karnego gospodarczego naszej kancelarii posiadają nie tylko ugruntowaną praktykę w tego rodzaju sprawach, ale również doświadczenie naukowo-dydaktyczne poparte publikacjami naukowymi w renomowanych czasopismach prawniczych. To właśnie dzięki temu unikalnemu połączeniu możliwe jest uzyskiwanie precedensowych rozstrzygnięć na rzecz naszych klientów w sprawach z tego zakresu.

Nasze usługi z zakresu prawa karnego gospodarczego obejmują:

  • zastępstwo procesowe w postępowaniach karnych i karno-skarbowych przed sądami powszechnymi, w tym w charakterze obrońcy oskarżonego oraz w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego
  • zastępstwo procesowe przed Sądem Najwyższym w zakresie postępowań kasacyjnych
  • zastępstwo procesowe w zakresie postępowań przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu dotyczących skarg na naruszenie prawa do rzetelnego procesu sądowego w sprawach karnych, w tym skarg na przewlekłość postępowania karnego
  • prowadzenie postępowań w oparciu o przepisy ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary
  • prowadzenia mediacji w sprawach karnych
  • sporządzanie specjalistycznych opinii prawnych z zakresu karnoprawnej ochrony obrotu gospodarczego
  • prowadzenie szkoleń dotyczących poszczególnych regulacji prawa karnego gospodarczego